kéo điện về nông thôn

Giấc mơ điện khí hóa nông thôn được thực hiện

Giấc mơ điện khí hóa nông thôn được thực hiện Giấc mơ điện khí hóa nông thôn được thực hiện

Năm 2015, với 99,8% số xã có điện, 98,76% hộ dân nông thôn được sử dụng điện - Việt Nam đã trở thành một trong những nước đi đầu trên thế giới trong công tác điện khí hóa nông thôn (ĐKHNT). Việt Nam là một trong những nước đi đầu trên thế giới trong công tác ...